آدرس فروشگاه : استان بوشهر شهرستان تنگستان شهر دلوار جنب پمپ گاز کوچه پارک شهدا

شماره تماس: 6013-793-0913

ایمیل : fandoqnuts@gmail.com

info@fandoqnuts.ir